15th Anniversary SSRUIC
15th Anniversary for SSRUIC18 June 2018 SSRUIC celebrated for 15th Anniversary.วิทยาลัยนานาชาต

Fire Drill Day


Fire Drill Day

On July 14th, 2017 SSRUIC Fire Drill of the year had commenced.

อบรมป้องกันอัคคีภัย

14 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดให้มีการอบรมป้องกันอัคคีภัยขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในองค์กร