็Hongkong Trip
Hongkong trip with Cathay Pacific CityDuring May 8-11, 2018 Airline Business set the Cathay Pa

Portfolio Apply 2/2


The Portfolio Round 2/2

On the March 7th 2018, there would be the second round interviewing for Portfolio Acceptance at International College, SSRU.

การรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากแฟ้มผลงานของนักเรียน รอบที่ 2/2

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 จะมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา โดยพิจารณาจากแฟ้มผลงานของนักเรียน ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ