็Hongkong Trip
Hongkong trip with Cathay Pacific CityDuring May 8-11, 2018 Airline Business set the Cathay Pa

World environment

World environment

World Environment Course with the Airline Business students' creativities

In the World Environment course in SSRUIC, the lecturer assigned the students to create items individually from Recycle items. The student's assignments were done beautifully.

ความสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินในรายวิชา สิ่งแวดล้อมโลก

ในรายวิชานี้อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดงานให้นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจากการใช้ของเหลือใช้ ซึ่งนักศึกษาออกแบบได้เป็นอย่างดีและใช้งานได้จริง