บริการวิชาการสาขาธุรกิจการบิน ปีงบประมาณ 2559ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ปีงบประมาณ 2559
ชื่อโครงการระยะเวลา
งประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.English Day : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน
มากราคม 2559 – มีนาคม 255940,000
นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
นายกรรณภัทร กันแก้ว
นายทักษิณา บุญบุตร
นางสาวรจนาถ วรมนตรี
ดร.จันทรัตน์ มั่นวิเชียร
นางสาวบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
นางสาวพิมานมาส นิลสุวรรณ
Mr.Mohammed Darma Rizal Khairiree
Mr.Jam Todd Whitaker
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2โครงการแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 2559
12 ตุลาคม 2558 –
18 มีนาคม 2559
80,000
นายกรรณภัทร กันแก้ว
นายทักษิณา บุญบุตร
นางสาวพิมานมาส นิลสุวรรณ
Mr. James Todd Whitaker
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3การสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศโดยการใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิต
1 ธันวาคม 2558 –
30 มิถุนาย 2559
40,000
ดร.จันทรัตน์ มั่นวิเชียร
นางวรรณี สุทธใจดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4ค่ายอบรมเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่แนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 
12 ตุลาคม 2558 –
25 ธันวาคม 2559
75,000
นายกรรณภัทร กันแก้ว
นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
นายวัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
นางสาวนันทนา ลัดพลี
นางสาวนลิน สีมะเสถียรโสภณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา