รายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3-4) หลักสูตรปรับปรุง 2560


Course
Last Update
ICS1101 Introduction to Psychology
ICS1102 Man and Global Society
ICS1103 Thai Traditional Ways of Life Appreciation
ICS1104 Arts and Music Appreciation
ICS1105 Thai Society and Culture
ICS1106 Southeast Asian Studies
ICS1107 Introduction to ASEAN 
ICL1101 English for Communication and Study Skills
ICL1102 Communicating in English
ICL1103 English Composition for Daily Life
ICL1104 English Composition for Business
ICL2119 Public Speaking and Presentation Skills in English
ICL2120 Discourse English for Communication
ICM1101 Business Mathematics
ICM1102 Introduction to Information Technology.pdf

ICM2103 Science in Daily Life
ICM1110 Creative Thinking and Decision Making
ICM1111 World Environment
ICM1104 Aerobic Dancing
ICM1105 Ballroom Dancing
ICM1106 Self-Defense
ICM1107 Swimming
ICM1108 Tennis
ICM1109 Yoga and Meditation
IAC1201 Introduction to Aviation Industry
IAC1202 English for Airline Operations and Management
IAC1203 English for Ground and In-Flight Services
IAC1204 Personality Development and Grooming
IAC2205 English for Airline Career Preparation
IAC2206 Airline Marketing Management
IAC2207 Ground Service Management
IAC2208 International Air Transport Association Rules and Regulations
IAC2209 Air Transportation Management
IAC2210 Air Cargo Management
IAC3211 Airline Catering Management
IAC3212 Corporate Communication Management
IAC2301 Introduction to Airline Customer Service
IAC2302 Reservation Management
IAC2303 Airline Safety Management
IAC3304 Cros-cultural Management
IAC3305 Airport Management
IAC3306 Cabin Crew Management
IAC3307 Introduction to Crew Scheduling
IAC3308 Immigrations, Customs and Quarantine
IAC3309 Human Resource Management
IAC2310 Chinese 1
IAC2311 Chinese 2
IAC2312 Chinese 3
IAC2313 Japanese 1
IAC2314 Japanese 2
IAC2315 Japanese 3
IAC2316 Indian 1
IAC2317 Indian 2
IAC2318 Indian 3
IAC2319 Korean 1
IAC2320 Korean 2
IAC2321 Korean 3
IAC2322 French 1
IAC2323 French 2
IAC2324 French 3
IAC2325 Russian 1
IAC2326 Russian 2
IAC2327 Russian 3
IAC2328 Bahasa Malaysia 1
IAC2329 Bahasa Malaysia 2
IAC2330 Bahasa Malaysia 3
IAC2331 Vietnamese 1
IAC2332 Vietnamese 2
IAC2333 Vietnamese 3
IAC2401 Civil Aviation Management
IAC2402 Airline Sales Strategies
IAC2403 Introduction to Security Risk and Crisis Management
IAC2404 Fare and Ticketing
IAC2405 In-flight Meals and Beverages Service
IAC3406 Administrative Management
IAC3407 Customer Relationship Management and Passenger Satisfaction Survey
IAC3408 Tourism and Hospitality Management
IAC3409 Food and Beverage Management and Table Etiquette
IAC3410 Airline Operations
IAC3411 Research for Airline Business
IAC4534 Pre-Internship in Airline Business
IAC4535 Internship in Airline Business
IAC4536 Pre-Cooperative Education in Airline Business
IAC4537 Cooperative Education in Airline Business